Uitstel betaling belastingen en verlaging voorlopige aanslag

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

In eerste instantie was de voorwaarde gesteld dat een derde deskundige een verklaring diende af te geven waarin werd verklaard dat de ondernemer in betalingsproblemen is geraakt als gevolg van het coronavirus. Deze voorwaarde is vervallen, mits uitstel wordt aangevraagd voor een periode van maximaal drie maanden. Met het vervallen van deze voorwaarde worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Wel blijft de voorwaarde in stand dat het uitstel enkel wordt verleend op basis van een verzoekschrift en dient per (naheffings)aanslag een verzoek te worden ingediend.

Ten aanzien van de loonbelasting en omzetbelasting geldt het volgende. De aangiftes dienen vooralsnog binnen de gestelde termijnen gedaan en ingediend te worden. Betaling op de aangiftes kan achterwege blijven. U ontvangt vervolgens na verloop  van tijd automatisch een naheffingsaanslag (met een verzuimboete). Op dat moment dient uitstel van de betreffende belasting aangevraagd te worden. Onderstaand is een link opgenomen naar een voorbeeldbrief voor uitstel van de betaling van de belasting.

Klik hier voor de voorbeeldbrief.

BsGW

Inmiddels heeft het BsGW laten weten dat zij de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten verricht inzake de inning van lokale belastingen voor ondernemers. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Gedurende het uitstel zal het BsGW geen rente in rekening brengen.

Uitstel

Hoewel wij bovenstaande economische maatregelen omarmen, willen wij u er op wijzen dat slechts sprake is van uitstel van betaling. Uiteindelijk zal de belasting alsnog betaald moeten worden.

Overweeg derhalve zorgvuldig of u gebruik wilt maken van dit uitstel.

Verlaging belastingaanslagen

Ten aanzien van de lopende voorlopige aanslagen inkomstenbelasten vennootschapsbelasting kan (uiteraard) ook een verlaging aangevraagd worden indien de inkomsten terugvallen. Ook hier kunnen wij u bij ondersteunen.