TVL-Regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Op 22 september jl. hebben wij u geïnformeerd over het derde economische steunpakket die vanaf dit najaar in werking zou treden. Met dit bericht willen wij u graag attenderen op de aanvraagperiode van de steunmaatregelen én de gewijzigde voorwaarden van het steunpakket.
 
 
TVL (tegemoetkoming in de vaste lasten)
Ten opzichte van eerdere berichten zijn de voorwaarden van de TVL-aanvraag versoepeld. De eis dat de onderneming een goedgekeurde SBI-code dient te hebben is komen te vervallen. Zodoende is de TVL voor het vierde kwartaal beschikbaar voor alle bedrijfssectoren die een omzetverlies van minimaal 30% ervaren. Wel dient u er rekening mee te houden dat de onderneming minimaal € 3.000,- aan vaste lasten heeft in het vierde kwartaal.
De TVL is vanaf eind november aan te vragen tot 29 januari 2021.

Aanvullende subsidie horecabranche
Het kabinet heeft tijdens een persconferentie aangekondigd dat horecagelegenheden een eenmalige aanvullende tegemoetkoming krijgen vanwege de plotselinge sluiting van 14 oktober jl.
Deze eenmalige tegemoetkoming is gekoppeld aan de TVL en wordt gelijktijdig met de TVL-subsidie uitgekeerd.

Inhoud van de regeling

Heden is de nieuwe regeling “Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL)” gepresenteerd, als zijnde de opvolger van de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- (TOGS-regeling). De TVL is bedoeld voor MKB-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor moeite hebben om de vaste lasten te kunnen betalen. De TVL vergoedt maximaal 50% van uw vaste lasten, is gemaximaliseerd op € 50.000,- en ziet op de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TVL dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies als gevolg van de coronacrisis;
 • De vaste lasten bedragen minimaal € 4.000,- in de periode juni tot en met september 2020;
 • De onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes. Via de volgende link kunt u zien of uw SBI-code in aanmerking komt voor de TVL: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes.

 

Voor een aantal SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden. Kortheidshalve verwijzen wij naar de volgende website waarop alle voorwaarden staan vermeld: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden

 

Omvang tegemoetkoming

De omvang van de TVL-subsidie wordt berekend over het omzetverlies gedurende de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 in vergelijking met voorgaand jaar. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met het relatieve aandeel in de vaste lasten. Dit aandeel is afhankelijk van de SBI-code, waarna de helft hiervan in aanmerking komt voor de TVL-subsidie. Nadat de aanvraag is goedgekeurd, wordt 80% van de TVL-subsidie uitgekeerd. Het restant wordt uitgekeerd zodra het werkelijke omzetverlies bekend is. Dit dient uiterlijk 1 april 2021 te worden doorgegeven.

 

De TVL-subsidie hoeft u niet zelf uit te rekenen, deze volgt automatisch als u de aanvraag indient. Wilt u bij voorbaat de omvang van de TVL-subsidie weten kunt u deze berekenen aan de hand van het voorbeeld zoals vermeld op de volgende website: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/berekening óf neemt contact op met uw relatiebeheerder.

 

Samenloop met de NOW-regeling

U kunt gelijktijdig gebruik maken van zowel de NOW-regeling als de TVL-subsidie, mits u voldoet aan alle voorwaarden. De hoogte van het ontvangen bedrag op grond van de NOW-regeling heeft geen invloed op de hoogte van de TVL-subsidie. De ontvangen TVL-subsidie leidt daarentegen wel tot een nadelig effect op de hoogte van de NOW-uitkering, omdat de TVL-subsidie kwalificeert als omzet.

Bij elkaar opgeteld is het subsidiebedrag altijd hoger, dan wanneer u slechts gebruik maakt van één regeling. Derhalve adviseren wij u om van beide regelingen gebruik te maken als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

Hoe aan te vragen?

De TVL kan via mijn.rvo.nl worden aangevraagd vanaf dinsdag 30 juni 2020 om 12:00uur tot en met 30 oktober 2020 17:00uur. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig of DigiD. Uiteraard kunnen wij deze aanvraag voor u verzorgen, neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder.

 

 

Wat is de TOGS-Regeling?

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket?

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Periodiek komen steeds meer ondernemingen in aanmerking voor deze regeling.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

 • Algemene voorwaarden
  Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, op de hoofd- of nevenactiviteit waarvoor u een aanvraag doet, een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, op de hoofd- of nevenactiviteit waarvoor u een aanvraag doet, ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat. Heeft u deze niet? Dan mag u ook uw privé-rekeningnummer doorgeven, waar uw zakelijke transacties uit uw onderneming op plaatsvinden.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Aanvullende voorwaarden
Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Vestiging fysiek afgescheiden van privéwoning
U verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Bij uw aanvraag moet u hiervoor bewijsstukken meesturen. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een foto die de eigen opgang goed in beeld brengt. U kunt 1 bijlage meesturen met het aanvraagformulier. De bijlage mag maximaal 10mb zijn in de volgende formaten: doc, docx, txt, csv, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, odt, ods.

Horecaondernemingen en ambulante ondernemingen
Bij horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten) mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Als horecaondernemer verklaart u in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Voor ambulante ondernemingen geldt dat deze ondernemingen hun bedrijf niet uitoefenen vanuit een vaste vestiging, maar met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan, maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

Toeleveranciers
Uw omzetverlies wordt veroorzaakt door tenminste een van onderstaande voorwaarden:

 • Tenminste 70% van uw omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder één van de codes uit de SBI-lijst TOGS toeleveranciers (pdf).
 • Tenminste 70% van uw omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

Zorgondernemingen
Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Daarom komt u alleen in aanmerking voor de TOGS als u verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste een omzetverlies van € 4.000 te lijden en ten minste € 4.000 vaste lasten te hebben, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde coronasteunmaatregelen. U moet hierover bij uw aanvraag een verklaring indienen.

Wij kunnen tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming om bewijsstukken vragen waaruit dit blijkt. U moet dan een kopie van de stukken uit uw boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 kunnen leveren, waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die u van zorginkopers heeft ontvangen.

Informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling door zorgverzekeraars vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels
Thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Deze winkels vallen onder SBI-code 47.74.2. Onder deze SBI-code vallen ook andere ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel kunnen aanvragen, is een nadere specificatie opgenomen. U moet in uw aanvraag verklaren dat uw onderneming een thuiszorgwinkel is.

De tegemoetkoming van € 4.000 valt onder de zogenoemde de-minimisverordening. Van de Europese Commissie mag deze de-minimissteun niet verstrekt worden voor primaire landbouwactiviteiten, maar wel voor nevenactiviteiten van agrarische bedrijven.

 

Vragen

Waar kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van het noodloket?

Via de website ww.rvo.nl kan de aanvraag ingediend worden. Hiervoor is of een Digid of een E-Herkenningscertificaat niveau 1 voor benodigd.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming uit het Noodloket besteed?
Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

De tegemoetkoming uit het Noodloket is vastgesteld op € 4.000,- per onderneming. Hier wordt blijkbaar uitgegaan van een klein MKB-bedrijf met een beperkt aantal werknemers. Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?
De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een bedrag van € 4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?
Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom heb ik gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Bedrijven in welke sectoren krijgen dit bedrag?
Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.