Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ter behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid, heeft het kabinet de NOW geïntroduceerd. Deze regeling vergoedt maximaal 90% van de totale loonsom bij ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, dient de omzet met minimaal 20% te zijn gedaald én dient het loon van de werknemers doorbetaald te worden.

NOW 3.0 (tegemoetkoming in de loonkosten)
De aanvraagperiode voor de NOW over het vierde kwartaal 2020 is inmiddels geopend en is aan te vragen tot 13 december a.s.
Verwacht u in het vierde kwartaal een omzetverlies van minimaal 20%, ten opzichte van 1/4-deel van de jaaromzet 2019, adviseren wij u om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.
 

De eerste ronde van de NOW had betrekking op de periode maart t/m mei, zodoende is deze regeling inmiddels afgesloten. De NOW wordt echter verlengd (NOW 2.0) die betrekking zal hebben op de periode juni t/m september en is aan te vragen vanaf 6 juli a.s. Met dien verstande dat de NOW 2.0 direct dient aan te sluiten op het einde van de NOW 1.0-periode.

Om de omzetdaling vast te stellen voor de NOW 2.0, dient de omzet in de NOW 2.0-periode vergeleken te worden met de 1/3-deel van de jaaromzet 2019.

 

Hoewel de NOW 2.0 lijkt op NOW 1.0, zijn er toch een aantal belangrijke wijzingen, te weten:

  • Terwijl de NOW 1.0 een ontslagverbod kende, is dit bij NOW 2.0 niet meer het geval. De 50%-ontslagboete is niet meer van toepassing bij NOW 2.0. Bij grotere ontslagaanvragen (20 of meer werknemers) wordt in beginsel een korting van 5% op de uiteindelijke NOW-subsidie opgelegd;
  • Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hier wordt een omscholingsbudget voor ter beschikking gesteld;
  • De vaste opslag voor werkgeverslasten was bij NOW 1.0 nog 30%. Dit is bij NOW 2.0 verhoogd naar 40%, hetgeen leidt tot een hoger subsidiebedrag;
  • Bij NOW 1.0 werd de loonsom van januari of maart 2020 als grondslag gebruik om de subsidie vast te stellen. Voor NOW 2.0 wordt enkel maart 2020 gebruikt.
  • Net als bij de verlenging van het uitstel van betaling van belastingen (zie hierna), geldt bij de NOW 2.0 een verbod op het doen van dividend-/winstuitkeringen en inkoop van eigen aandelen. Deze beperking geldt niet voor de NOW 2.0 als het voorschot lager is dan € 100.000,- én de totale steun lager is dan € 125.000,-.

 

Indien u hulp nodig heeft met het vaststellen van de omzetdaling óf de aanvraag van NOW 2.0, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

 

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting. Bij het Noodfonds kunt u als werkgever een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten, afhankelijk van de terugval in omzet. Zo kunt u uw medewerkers blijven doorbetalen en hoeft u geen mensen te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

Middels de NOW kunnen werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden aanspraak maken op een tegemoetkoming van de loonsom vanaf 1 maart 2020. Deze omzetdaling van meer dan 20% moet voortkomen uit buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met het overheidsingrijpen en openbare maatregelen ten gevolge van het coronavirus. Er hoeft niet aangetoond te worden in welke mate deze omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.

De tegemoetkoming van de loonsom wordt berekend naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 100% is de tegemoetkoming 90% van de totale loonsom, bij een omzetverlies van 50% is de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom.

Om de hoogte van de omzetdaling te bepalen dient de werkgever de totale omzet van 2019 in vieren te delen. Dit dient dan vergeleken te worden met de omzet in maart-april-mei 2020. Aangezien het denkbaar is dat de omzetdaling zich pas later inzet, is het mogelijk een periode aan te geven voor omzetvergelijking die één a twee maanden later start.

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze zal het UWV automatisch overnemen waarbij als grondslag het socialeverzekeringsloon wordt genomen. Daarbovenop komt een opslag van 30 procent voor de werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Het gedeelte van het salaris van een werknemer dat € 9.538,- per maand te boven gaat zal niet gecompenseerd worden. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020. Als die ontbreekt zal naar november 2019 gekeken worden. Aangezien er dus veel belang aan de loonsom toekomt is het belangrijk dat de werkgever tijdig loonaangifte blijft doen.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW, of WIA, valt onder de loonsom waarvoor de tegemoetkoming ontvangen kan worden. Zodoende kan ook het salaris van flexwerkers/oproepkrachten gecompenseerd worden. Het kabinet roept werkgevers dan ook op om ook flexwerkers/oproepkrachten door te blijven betalen. Dit brengt tevens met zich mee dat het loon van de DGA niet meetelt voor de berekening van de NOW-subsidie, en de regeling dus niet van toepassing is op de DGA.

Voorwaarden
Wilt een werkgever in aanmerking komen voor deze regeling dan moet het reguliere salaris van de werknemers volledig doorbetaald worden. Daarnaast committeert de werkgever zich om gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt geen aanvragen te doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 Aanvraag en uitbetaling
De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Als het UWV positief oordeelt op de aanvraag keert het in drie termijnen een voorschot van 80% uit. Het eerste deel zal binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag uitgekeerd worden. Naar verwachting zal dit voor de meeste bedrijven sneller gedaan worden.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daar is in beginsel een accountantsverklaring voor nodig. Daarna zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen.

Concernregeling
Voor die bedrijven die uit meerdere bedrijfsonderdelen bestaan is de hoofdregel dat naar de omzetdaling van het totale concern gekeken dient te worden. Bedrijven die op concernniveau minder dan 20 % omzetdaling hebben, terwijl bedrijfsonderdelen van dit concern wel een omzetdaling heeft van meer dan 20 %, zouden geen aanspraak kunnen maken op de NOW-regeling. In deze regeling is nu een versoepeling gekomen, welke het bedrijven mogelijk maakt die op concern niveau een lager omzetverlies hebben van 20 % maar binnen een bedrijfsonderdeel wel een omzetverlies van 20 % of meer heeft, toch in aanmerking kunnen komen voor de NOW-regeling.

Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het
concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling.
Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen, vestiging of een business unit komen niet in
aanmerking.

Er zijn voor deze bedrijven echter wel een aantal nadere voorwaarden gesteld:

A. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

B. Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden
hebben over werkbehoud Voorwaarde voor de regeling wordt dat een werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers,
en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Daardoor zijn er garanties dat gebruik van deze uitzondering daadwerkelijk noodzakelijk is voor werkbehoud binnen de concerns.

C. Er is geen personeels-bv binnen het concern
Concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen. Op het niveau van werkmaatschappijen van deze concerns is deze koppeling afwezig. De loonsom zit bij de personeels-bv en de omzet zit bij de andere werkmaatschappijen. Een werkmaatschappij kan dus
alleen zijn omzetdaling rapporteren voor de loonheffingennummers die binnen zijn werkmaatschappij vallen.

Controlewaarborgen
Met het oog op het beperken van strategisch gedrag worden een aantal
voorwaarden en waarborgen voorgesteld. In de nog uit te werken standaarden
van accountants wordt dit nog nader gedefinieerd.

1. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn. Er mag in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit binnen de werkmaatschappij.

2. Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet. Dit
voorkomt dat door schuiven met personeel de loonkosten, die bij andere werkmaatschappijen via die omzet gedekt worden, voor financiering in aanmerking komen. Deze personen zijn immers gewoon aan het werk voor het concern en de omzet en resultaten van die activiteiten komen ook toe aan het concern (en de aandeelhouders).

3. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhoging of verlaging van interne doorbelastingen.

4. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend. Dit beperkt het risico van schuiven met voorraden. Bijvoorbeeld: een productie-bv produceert goederen en verkoopt deze normaal direct aan de verkoop-bv. In de meetperiode houdt de productie-bv die goederen in voorraad, met een lagere omzet tot gevolg. Dat leidt ertoe dat dat de omzetdaling toeneemt, terwijl de activiteiten niet of slechts beperkt afnemen. Daarom wordt deze bijzondere voorwaarde voorgesteld voor werkmaatschappijen.

Vragen

Hoe lang geldt het tijdelijke Noodfonds?
Het Noodfonds is één van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen die zijn getroffen door de corona crisis. Het tijdelijke Noodfonds is in eerste instantie voor drie maanden opengesteld en gaat in vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming kan na drie maanden eventueel nog verlengd worden met nog eens drie maanden.

 Voor welke medewerkers geldt het Noodfonds?

De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor werknemers met een vast én flexibel contract. Ook oproepkrachten vallen hieronder. U kunt dus ook een tegemoetkoming aanvragen voor arbeidskrachten waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. Voor uw werknemers heeft de tegemoetkoming geen invloed op de ww-rechten, deze ww-rechten blijven behouden. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

Zijn er voorwaarden?

Eén van de voorwaarden die de overheid stelt is dat u als werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan mag vragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. U committeert zich als werkgever aan deze verplichting op het moment dat u de aanvraag indient. Verder moet u minstens 20% omzetverlies hebben.

Wat als ik na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Een van de voorwaarden is dat de werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV? Dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Hoeveel tegemoetkoming kunt u aanvragen?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft bij het openstellen van het Noodfonds wat voorbeelden uitgewerkt over de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 Wanneer krijgt u de tegemoetkoming uitgekeerd?

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Uiteraard kunnen wij deze accountantsverklaring voor u verzorgen. Op dit moment is de inhoud van een dergelijke verklaring nog niet duidelijk. Bij het afgeven van de verklaring zal wel aan de onderhavige wet- en regelgeving voldaan moeten worden.

Gaat de regeling met terugwerkende kracht in?

De Werktijdverkortingsregeling was afhankelijk van de datum van de aanvraag. Deze tijdelijke nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de datum van de aanvraag.

 

Ik heb al Werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?

Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Als je al een vraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan wordt deze automatisch meegenomen in deze nieuwe regeling

 

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?

Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten.

Een arbeidsovereenkomst loopt af, moet ik mijn medewerker in dienst houden?

Nee, dat is niet verplicht. De keuze om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen mag nog steeds worden gemaakt. Er mag alleen geen aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden worden ingediend gedurende de periode dat de regeling van toepassing is.

 

Welk loon betaal ik door?

Bij gebruikmaking van de regeling heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. ondanks dat je 90% gecompenseerd krijgt. Dit betekent dat 10% voor rekening van jouw als werkgever is.

 

Krijg ik een voorschot of word ik achteraf gecompenseerd?

Er wordt een voorschot gegeven van 80%. Achteraf zal er een toetsing plaats vinden. Denk hierbij aan een verklaring van een accountant. Het is dus mogelijk dat er achteraf geld moet worden bijgestort of dat jij deels wordt terug betaald.

 

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?

Dit is drie maanden voor maximaal 90%. Het is hierna nog mogelijk om de tegemoetkoming eenmaal te verlengen. Voorwaarden hiervoor worden later bekend gemaakt.

 

Mag je werknemers verplichten om vrije dagen op te nemen?

Nee dit mag je niet eenzijdig bepalen.

 

Moet het personeel blijven werken?

De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

 

Het is ook weer bijna tijd om vakantiegeld te betalen, kan ik dit uitstellen?

In beginsel mag dat niet. Het is een looncomponent en medewerkers hebben het recht om dit te ontvangen. Echter, in overleg met je medewerker is dit wel mogelijk. Let op: eenzijdig uitstellen kan juridisch gezien niet.

 

Hoe zit het met oproepkrachten?

Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Mag een werkgever reiskosten stopzetten voor de werknemer die thuis zit?

Als er echt sprake is van reiskostenvergoeding, mag dit worden stopgezet.

 

Hoe zit het met de WW rechten van mijn medewerker(s)?

De WW rechten van een werknemer worden niet aangetast.

 

Wat is de referteperiode om omzet verlies te meten én hoe wordt dit gemeten?

Om de hoogte van de omzetdaling te bepalen dient de werkgever de totale omzet van 2019 in vieren te delen. Dit dient dan vergeleken te worden met de omzet in maart-april-mei 2020. Aangezien het denkbaar is dat de omzetdaling zich pas later inzet, is het mogelijk een periode aan te geven voor omzetvergelijking die één a twee maanden later start.