Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW)

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting. Bij het Noodfonds kunt u als werkgever een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten, afhankelijk van de terugval in omzet. Zo kunt u uw medewerkers blijven doorbetalen en hoeft u geen mensen te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

 

Hoe lang geldt het tijdelijke Noodfonds?

Het Noodfonds is één van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen die zijn getroffen door de corona crisis. Het tijdelijke Noodfonds is in eerste instantie voor drie maanden opengesteld en gaat in vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming kan na drie maanden eventueel nog verlengd worden met nog eens drie maanden.

 

Voor welke medewerkers geldt het Noodfonds?

De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor werknemers met een vast én flexibel contract. Ook oproepkrachten vallen hieronder. U kunt dus ook een tegemoetkoming aanvragen voor arbeidskrachten waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. Voor uw werknemers heeft de tegemoetkoming geen invloed op de ww-rechten, deze ww-rechten blijven behouden. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

Zijn er voorwaarden?

Eén van de voorwaarden die de overheid stelt is dat u als werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan mag vragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. U committeert zich als werkgever aan deze verplichting op het moment dat u de aanvraag indient. Verder moet u minstens 20% omzetverlies hebben.

Hoeveel tegemoetkoming kunt u aanvragen?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft bij het openstellen van het Noodfonds wat voorbeelden uitgewerkt over de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming uitgekeerd?

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Uiteraard kunnen wij deze accountantsverklaring voor u verzorgen. Op dit moment is de inhoud van een dergelijke verklaring nog niet duidelijk. Bij het afgeven van de verklaring zal wel aan de onderhavige wet- en regelgeving voldaan moeten worden.

Wanneer, waar en hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het UWV is de instantie waar u als werkgever uw aanvraag kunt indienen. Scheers Groep Adviseurs en Accountants kan deze aanvraag voor u verzorgen dan wel u ondersteunen bij de aanvraag. Op dit moment is het UWV echter nog bezig om voorbereidingen te treffen zodat uw aanvraag snel en tijdig verwerkt kan worden. Wij houden voor u in de gaten wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend. Als u al een een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft ingediend hoeft u nu niets te doen. De aanvraag wordt automatisch beschouwd als een aanvraag voor het Noodfonds.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de verwachting qua uitwerking van de regeling?

 

De Minister heeft aangegeven dat de uitwerking van de regeling circa twee weken kan gaan duren.

 

Gaat de regeling met terugwerkende kracht in?

De Werktijdverkortingsregeling was afhankelijk van de datum van de aanvraag. Deze tijdelijke nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de datum van de aanvraag.

 

Ik heb al Werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?

Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Als je al een vraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan wordt deze automatisch meegenomen in deze nieuwe regeling

 

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?

Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten.

 

Waar kan ik straks de aanvraag doen?

Je dient de aanvraag in bij UWV. Op dit moment wordt er overleg gevoerd met UWV over hoe dit precies in zijn werk zal gaan.

 

Een arbeidsovereenkomst loopt af, moet ik mijn medewerker in dienst houden?

Nee, dat is niet verplicht. De keuze om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen mag nog steeds worden gemaakt. Er mag alleen geen aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden worden ingediend gedurende de periode dat de regeling van toepassing is.

 

Welk loon betaal ik door?

Bij gebruikmaking van de regeling heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. ondanks dat je 90% gecompenseerd krijgt. Dit betekent dat 10% voor rekening van jouw als werkgever is.

 

Krijg ik een voorschot of word ik achteraf gecompenseerd?

Er wordt een voorschot gegeven van 80%. Achteraf zal er een toetsing plaats vinden. Denk hierbij aan een verklaring van een accountant. Het is dus mogelijk dat er achteraf geld moet worden bijgestort of dat jij deels wordt terug betaald.

 

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?

Dit is drie maanden voor maximaal 90%. Het is hierna nog mogelijk om de tegemoetkoming eenmaal te verlengen. Voorwaarden hiervoor worden later bekend gemaakt.

 

Mag je werknemers verplichten om vrije dagen op te nemen?

Nee dit mag je niet eenzijdig bepalen.

 

Moet het personeel blijven werken?

De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

 

Het is ook weer bijna tijd om vakantiegeld te betalen, kan ik dit uitstellen?

In beginsel mag dat niet. Het is een looncomponent en medewerkers hebben het recht om dit te ontvangen. Echter, in overleg met je medewerker is dit wel mogelijk. Let op: eenzijdig uitstellen kan juridisch gezien niet.

 

Hoe zit het met oproepkrachten?

Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Mag een werkgever reiskosten stopzetten voor de werknemer die thuis zit?

Als er echt sprake is van reiskostenvergoeding, mag dit worden stopgezet.

 

Hoe zit het met de WW rechten van mijn medewerker(s)?

De WW rechten van een werknemer worden niet aangetast.

 

Wat is de referteperiode om omzet verlies te meten én hoe wordt dit gemeten?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op.

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Middels de NOW kunnen werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden aanspraak maken op een tegemoetkoming van de loonsom vanaf 1 maart 2020. Deze omzetdaling van meer dan 20% moet voortkomen uit buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met het overheidsingrijpen en openbare maatregelen ten gevolge van het coronavirus. Er hoeft niet aangetoond te worden in welke mate deze omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.

De tegemoetkoming van de loonsom wordt berekend naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 100% is de tegemoetkoming 90% van de totale loonsom, bij een omzetverlies van 50% is de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom.

Om de hoogte van de omzetdaling te bepalen dient de werkgever de totale omzet van 2019 in vieren te delen. Dit dient dan vergeleken te worden met de omzet in maart-april-mei 2020. Aangezien het denkbaar is dat de omzetdaling zich pas later inzet, is het mogelijk een periode aan te geven voor omzetvergelijking die één a twee maanden later start.

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze zal het UWV automatisch overnemen waarbij als grondslag het socialeverzekeringsloon wordt genomen. Daarbovenop komt een opslag van 30 procent voor de werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Het gedeelte van het salaris van een werknemer dat € 9.538,- per maand te boven gaat zal niet gecompenseerd worden. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020. Als die ontbreekt zal naar november 2019 gekeken worden. Aangezien er dus veel belang aan de loonsom toekomt is het belangrijk dat de werkgever tijdig loonaangifte blijft doen.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW, of WIA, valt onder de loonsom waarvoor de tegemoetkoming ontvangen kan worden. Zodoende kan ook het salaris van flexwerkers/oproepkrachten gecompenseerd worden. Het kabinet roept werkgevers dan ook op om ook flexwerkers/oproepkrachten door te blijven betalen. Dit brengt tevens met zich mee dat het loon van de DGA niet meetelt voor de berekening van de NOW-subsidie, en de regeling dus niet van toepassing is op de DGA.

Voorwaarden

Wilt een werkgever in aanmerking komen voor deze regeling dan moet het reguliere salaris van de werknemers volledig doorbetaald worden. Daarnaast committeert de werkgever zich om gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt geen aanvragen te doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

Aanvraag en uitbetaling

De aanvragen dienen te worden gedaan bij het UWV. Op dit moment is het daarvoor in te richten loket nog niet operationeel. Het streven van het UWV en de verwachting is dat dit 6 april aanstaande zal zijn. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Als het UWV positief oordeelt op de aanvraag keert het in drie termijnen een voorschot van 80% uit. Het eerste deel zal binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag uitgekeerd worden. Naar verwachting zal dit voor de meeste bedrijven sneller gedaan worden.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daar is in beginsel een accountantsverklaring voor nodig. Daarna zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen.

 

Advies

De aanvraag zal naar verwachting 6 april aanstaande in te dienen zijn bij UWV. Zodra dit daadwerkelijk mogelijk is zullen wij inventariseren welke documenten en/of informatie specifiek verzocht wordt zodat wij daarna de aanvragen zo efficiënt mogelijk kunnen indienen. Hier zullen wij u nader van op de hoogte stellen.