BBZ zelfstandig ondernemers
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, opdat die op korte termijn kan worden ingevoerd. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.

Voorts zal samen met de VNG en Divosa en via zzp- en ondernemersorganisaties, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingezet worden op extra communicatie om de regeling bekendheid te geven. Het kabinet zal ook in gesprek met zzp-organisaties gaan over de situatie van zelfstandigen en wat er nodig is om de huidige situatie het hoofd te bieden.

Meer informatie voor gemeenten over de uitvoering van deze regeling is te vinden op deze pagina van Divosa en de pagina van VNG.

Kijk voor de meest actuele informatie over deze regeling op de site van de gemeente waar u woonzaam bent.

Gemeente Maastricht

Gemeente Roermond

Gemeente Heerlen

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft aangekondigd dat waarschijnlijk op vrijdag 27 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemer (Tozo) bekend wordt gemaakt. Met de Tozo kunnen zelfstandige ondernemers en zzp’ers financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een aanvullend inkomen voor levensonderhoud of een bedrijfslening bij liquiditeitsproblemen.

Bij veel gemeenten kunnen aanvragen voor de Tozo nu al worden ingediend. Nadat de inhoud van de Tozo bekend is, worden deze aanvragen zo snel mogelijk in behandeling genomen. Het indienen van een aanvraag zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden, waarvoor een DigiD nodig kan zijn. Heeft je klant nog geen DigiD, dan raden wij jouw klant aan om dit zo snel mogelijk te regelen.

Het kabinet vraagt nadrukkelijk om alleen gebruik te maken van de Tozo als het echt noodzakelijk is en om zo mogelijk de aanvraag uit te stellen. Op die manier probeert het kabinet de aanvragen te spreiden. Heb je recht op een tegemoetkoming? Dan werkt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. Wanneer de financiële nood te hoog is, kunnen gemeenten een voorschot verstrekken.

Hoe je controleert of jouw klant in aanmerking komt
Wanneer de Tozo bekend wordt gemaakt, komt er ook een beslisboom beschikbaar. Met deze beslisboom kun je eenvoudig nagaan of jouw klant in aanmerking komt voor de Tozo.