Ga naar hoofdinhoud
Vermoedt u onregelmatigheden?
Meldt het anoniem.
Klokkenluidersregeling

Elke klacht is er één te veel, vinden wij bij Scheers Groep. Met klachten gaan wij dan ook uiterst serieus om, zoals u ook kunt lezen in onze klachtenregeling.

Klokkenluidersregeling Maatschap Scheers Groep Accountants

Naast de klachtenregeling kunt u gebruikmaken van de Klokkenluidersregeling, waarover wij ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisties (VAO) moeten beschikken. De Klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat u "zonder gevaar voor uw rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunt stellen". De exacte inhoud van de Klokkenluidersregeling kunt u hierboven als pdf downloaden of hieronder lezen.

Artikel 1. Definities

Melder:
degene die, al dan niet in dienst van Maatschap Scheers Groep Accountants, werkzaamheden verricht voor Maatschap Scheers Groep Accountants en een Misstand onder deze regeling meldt;

Vertrouwenspersoon:
de natuurlijke persoon die door Maatschap Scheers Groep Accountants is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling; directie en medewerkers van Maatschap Scheers Groep Accountants komen niet in aanmerking voor deze functie;

Bestuur:
de directie van Maatschap Scheers Groep Accountants

Een misstand:
een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Maatschap Scheers Groep Accountants en / of haar medewerkers, in verband met:

 • a. een (dreigend) strafbaar feit;
 • b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 • c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren;
 • d. een (dreigende) schending van binnen Maatschap Scheers Groep Accountants geldende (gedrags-)regels;
 • e. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten, of
 • f. alle verdere situaties die, naar mening van de Melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Artikel 2. Procedure

 1. De Melder meldt een Misstand bij de Vertrouwenspersoon middels een brief of een email aan [email protected]. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende.
 2. De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
 3. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
 4. Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.
 5. Indien de Misstand een lid van het Bestuur betreft zal de Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3. Termijnen

 1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.
 4. De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4. Rechtsbescherming

 1. Het Bestuur (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 2. Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan danwel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5. Werking en publicatie

 1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2008.
 2. Deze regeling zal worden opgenomen op de website van Maatschap Scheers Groep Accountants
Download hier:

Klokkenluidersregeling scheers groep